BLOG

Subsidi extraordinari per a empleats de la llar.

Subsidi extraordinari per a empleats de la llar.: Tabla de contenidos

Els Empleats de la Llar tindran dret a percebre un Subsidi Extraordinari de caràcter temporal, quan estant en situació d’alta abans de l’estat d’alarma es trobessin en alguna de les següents circumstàncies:

  1. Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
  2. S’hagi extingit el seu contracte de treball per causes alienes a la voluntat de la persona treballadora i aquesta extinció es deu a la crisi sanitària del COVID-19.

– Les baixes voluntàries queden excloses d’aquest subsidi extraordinari.

La durada serà des de la data que figuri en la Declaració Responsable en cas que hi hagi una reducció total o parcial, o en cas d’extinció de la relació laboral la data de baixa en la Seguretat Social fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma

En cas de reincorporació abans que finalitzi l’estat d’alarma, la data fi del subsidi serà el dia anterior a la reincorporació.

La quantia del subsidi es realitzarà conforme les següents regles:

  1. La quantia del subsidi extraordinari per falta d’activitat serà el resultat d’aplicar a la base reguladora corresponent a l’activitat que s’hagués deixat d’exercir el percentatge del 70%.
  2. Quan fossin diversos els treballs exèrcits, la quantia total del subsidi serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cadascun dels diferents treballs el percentatge del 70%.
  3. En el cas de pèrdua parcial de l’activitat, en tots o algun dels treballs exèrcits, s’aplicarà a cadascuna de les quantitats obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l’activitat corresponent.

Si la quantia total del subsidi, abans de l’aplicació d’aquests percentatges, aconseguís l’import del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries (950€), es prorratejarà aquest import entre tots els treballs exèrcits atenent la quantia de les bases de cotització durant el mes anterior al fet causant de cadascun d’ells.

A les quantitats així obtingudes els serà aplicable el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l’activitat corresponent. Seguidament es realitzarà el sumatori d’aquestes quanties.

  1. La quantitat del subsidi no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les paques extraordinàries (950€)

– Per a aquest subsidi extraordinari no es tenen en compte les càrregues familiars ni els ingressos de la unitat familiar.

El pagament del subsidi es percebrà per períodes mensuals abonant-se el dia 10 de cada mes.

El subsidi extraordinari és compatible amb altres treballs sempre que, la suma dels salaris mensuals percebuts d’altres ocupacions més la quantia del subsidi sigui inferior a l’import mensual del SMI 950€.

Són incompatibles amb aquest subsidi les següents causes:

  • Ser beneficiari del subsidi per incapacitat temporal.
  • El permís retribuït recuperable.
  • La realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri iniciades amb posterioritat a la sol·licitud d’aquest subsidi quan la suma dels ingressos derivats del subsidi i d’aquestes activitats superi l’SMI 950€

– Els Empleats de la Llar tenen l’obligació de comunicar immediatament, i com màxim en el termini de 3 dies naturals, al SEPE qualsevol variació que es produeixi en la seva situació laboral o en les seves retribucions, així com la percepció de la prestació per incapacitat laboral, a partir de la presentació de la sol·licitud i durant la percepció del subsidi.

Desenvolupat el 08/05/2020 per Mireia Garcia Hernández

GABINET CASAS OBON, S.L.P. –Assessors d’Empreses

validado por

GCO Gabinet Casas Obon

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

continúa leyendo

Temas relacionados que pueden interesarte
Internacional, Contable
Entendiendo los estados financieros de una empresa en el contexto español
Internacional, Contable
¿Qué son los KPIs financieros y cómo se utilizan para controlar tu contabilidad?
Internacional
Fiscalidad en España: incentivos para empresas internacionales