BLOG

La lei 5/2017 de 28 de marzo incluye novedades de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público que pueden ser de su interés

La lei 5/2017 de 28 de marzo incluye novedades de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público que pueden ser de su interés: Tabla de contenidos

NOVETATS ABRIL 2017

La llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ha introduit, des de 1 d’abril de 2017 una sèrie de novetats dins l’àmbit fiscal català, d’entre les que en destaquem, per ser del seu interés, les següents:

Impost sobre els Habitatges Buits

 • S’amplia el mínim exempt a 150 M2
 • S’exclou de la obligació de presentar aquelles autoliquidacions amb resultat quota 0.

Impost sobre els Estades en Establiments Turístics

 • S’amplia el concepte de subjecte passiu. S’inclou a totes aquelles empreses o persones físiques, que tot i no estar autoritzats (No tenir llicencia de l’ajuntament) prestin serveis d’allotjament turístic. El model 950 es pot complimentar encara que no es tingui llicencia. Així, tot i no tenir llicencia, poder pagar l’impost.
 • S’amplia el concepte d’establiment turístic a qualsevol establiment o equipament en què es prestin serveis turístics d’allotjament. S’inclou les embarcacions de creuer turístic.
 • Nous supòsits d’exempció: S’exclou de la taxa turistica les estades per causes de força major (p.e:Persona que ha de deixar casa seva i anar a un hotel per un incendi a la seva finca) i per estades vinculades a motius de salut (p.e: Ets de Lleida i has d’anar a Barcelona per unes proves que t’hi obligaràn a pernoctar).
 • S’obre l’opció a fer una autoliquidació agregada quan es disposi de més d’un punt d’allotjament turístic.
 • Nou termini de liquidació semestral. Periode 1 Abril a 30 Setembre. Es liquida abans de 20 d’octubre. Periode 1 Octubre a 30 de setembre. Es liquida abans 20 d’Abril.
 • Nova escala de tributació en la que s’inclou una taxa per a les embarcaions de creuer turístic, i un tarifa especial per als allotjaments situats en les arees on s’accepten els jocs i les apostes.
TARIFA ESPECIAL BARCELONA RESTA CATALUNYA
5 Estrelles, gran luxe. 5,00€ 2,25€ 2,25 €
4 Estrelles i 4 Superior 3,50€ 1,10€ 0,90 €
Habitatge us turístic 2,25 € 0,90 €
Resta Establiments 2,50 € 0,65 € 0,45 €
Embarcació de Creuer: 12 Hores o menys 0,65 € 0,00 €
Embarcació de Creuer: +12Hores 2,25 € 2,25 €
 • S’estableix un mecanisme d’estimació indirecta per supòsits de manca de presentació, presentació inexacta o manca de dades d’ocupació.
 • Nova figura «Assistent en la recaptació». S’obre la porta a que les empreses que comercialitzen serveis turístics d’allotjament, i que actuen d’intermediari entre turista i titular de l’explotació, s’encarreguin de la recaptació i de l’ingrés de la taxa turísitca per compte del titular de l’explotació. Haurà de mediar una autorització expressa del titular.
 • S’estableix un règim sancionador.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • Per a gaudir del percentatge autonòmic incrementat de deducció en l’adquisició de vivenda habitual -9%- (aplicable a habitatges adquirits abans de 30/07/2011) cal que en els tres supòsits contemplats per la norma, la BI total, menys el mínim personal i familiar del contribuent corresponent a l’exercici en què s’aplica la deducció no excedeixi de 30.000 euros. Fins ara només s’exigia al contribuent de fins a 32 anys, ara també: en la resta de casos que donen dret al percentatge incrementat.

Impost sobre Succesions i Donacions

 • S’elimina el fet de disposar de «local afecte» dels requisits per a considera l’arrendament de inmobles com a activitat ecònomica.
 • Incoporació a la llei de l’ajornament a 5 anys.

Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats.

 • Es modifica el tipus de gravamen de les transmissions d’inmobles. El nou tipus serà el tipus mitjà que resulti d’aplicar la seguent taula en funció del valor real del inmoble.
VALOR TOTAL DEL INMOBLE QUOTA INTEGRA RESTA DE VALOR FINS TARIFA
0,00 0,00 1.000.000 10%
1.000.000 100.000 En endevant 11%
 • El tipus de gravamen per als béns mobles passa a ser el 5%
 • El tipus de gravamen per AJD en els casos de renuncia a l’exempció del IVA passa a ser del 2.5%

 

Per a més informació d’aquesta pàgina dirigir-se a falcaraz@gco.es

validado por

GCO Gabinet Casas Obon

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

continúa leyendo

Temas relacionados que pueden interesarte
Internacional, Contable
Entendiendo los estados financieros de una empresa en el contexto español
Internacional, Contable
¿Qué son los KPIs financieros y cómo se utilizan para controlar tu contabilidad?
Internacional
Fiscalidad en España: incentivos para empresas internacionales