Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Successions

L’Impost sobre Successions i Donacions passa per ser un dels més controvertits de l’àmbit tributari. La tributació per aquest impost vindrà marcada pel valor dels béns donats en herència o en vida, pel parentiu del hereu o donatari respecte del causant o donant i/o pel tipus de bé donat. Sobre una base inicial marcada pel valor dels béns donats és podrà realitzar les següents reduccions (Destaquem les principals):

En adquisicions per defunció del donant (Herències).

1.- Reduccions per parentiu (Import màxim que deixo sense tributar del valor del béns que rebo per raó del meu parentiu amb el difunt. Es acumulable a reduccions per altres conceptes com Vivenda habitual, minusvalía,etc…).

R. PARENTIU IMPORT
Cònyuge 100.000
Fills, Nets menors de 21 anys 100.000 + 12.000 (límit de 196.000 euros)
Fills 100.000
Néts 50.000
Avis, Pares 30.000
Nebots 8.000

 

2.- Reducció per discapacitat. Depèn del grau de minusvalidesa. Si és igual o superior al 33% és de 275.000 euros. Igual o superior al 65% és de 650.000 euros.

3.- Reducció de 275.000 per aquells contribuents majors de 75 anys. Limitat al grup II. Es a dir, que siguin fills o nets del difunt. Incomptable amb la reducció pe discapacitat

4.-Reducció per Adquisició de Vivenda Habitual del causant. 95% del valor de la Vivenda amb el límit de 500.000 euros. S’entendrà per vivenda habitual el pis, traster i fins a dues places d’aparcament encara que aquestes no es compressin en el mateix acte, sempre que es trobin en el mateix complex urbanístic o edifici. Per poder gaudir d’aquesta reducció caldrà mantenir en el patrimoni personal del causahavent la vivenda habitual del causant durant un termini de 5 anys. La venta de la vivenda habitual del causant per part dels causahavents, no comportarà la pèrdua d’aquesta reducció en aquells casos en que els hereus destinin el 100% dels diners rebuts en la transmissió de la vivenda a la adquisició de la seva vivenda habitual o a l’amortització del préstec o crèdit hipotecari concedit al causahavent per a l’adquisició de la seva vivenda habitual.

5.- Reducció del 95% per adquisició de bens i drets afectes a una activitat econòmica i de la reducció del 95% per l’adquisició de participacions en entitats. Reducció limitada al cònjuge, parella de fet, al convivent en una relació de convivència d’ajuda mútua, al descendent, ascendent o al col·lateral fins al tercer grau del causant ja sigui per consanguinitat, per adopció o afinitat. També és aplicable per aquells causahavents que, a pesar de no tenir cap relació de parentiu amb el causant, puguin acreditar una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l’empresa o negoci professional del causant per un període mínim de 10 anys. Caldrà també acreditar que dins el termini de 10 anys, s’han tingut encomanades tasques de responsabilitat en la gestió o direcció de la empresa durant un mínim de 5 anys.

6.-El termini per declarar l’adquisició és de sis mesos des de la data de defunció. Durant els cinc primers mesos des de la data de defunció es pot demanar una pròrroga del termini per sis mesos més. En aquest cas, s’han d’abonar interessos de demora pels dies prorrogats.

Si entre els béns heretats no hi ha suficients diners efectius o béns fàcilment realitzables per a pagar les quotes liquidades, els òrgans de gestió de l’Agència Tributària de Catalunya competents poden acordar l’ajornament del deute tributari per un termini de fins a un any (dos anys, en el cas d’herències causades entre l’1 d’agost de 2009 i el 31 de desembre de 2017), meritant interessos de demora, però sense necessitat de prestar garantia. Alternativament, també a sol·licitud de l’interessat, i sempre que ho autoritzi el departament competent en matèria d’habitatge, els òrgans de gestió esmentats poden acordar que el pagament es faci mitjançant béns immobles constitutius de l’herència.

7.-Es manté la bonificació del 99% de la quota per al cònjuge, però s’introdueix una escala degressiva per a la resta de contribuents dels grups I i II (Fills, nets o pares).

BASE IMPOSABLE BONIFICACIO RESTA BASE IMPOSABLE BONIFICACIO MARGINAL
1 0,00 0% 100.000,00 99%
2 100.000,00 99% 100.000,00 97%
3 200.000,00 98% 100.000,00 95%
4 300.000,00 97% 200.000,00 90%
5 500.000,00 94,20% 250.000,00 80%
6 750.000,00 89,47% 250.000,00 70%
7 1.000.000,00 84,60% 500.000,00 60%
8 1.500.000,00 76,40% 500.000,00 50%
9 2.000.000,00 69,80% 500.000,00 40%
10 2.500.000,00 63,84% 500.000,00 25%
11 3.000.000,00 57,37%  EN ENDAVANT 20%

 

Per al Grup II l’escala és la següent:

BASE IMPOSABLE BONIFICACIO RESTA BASE IMPOSABLE BONIFICACIO MARGINAL
1 0,00 0% 100.000,00 60%
2 100.000,00 60% 100.000,00 55%
3 200.000,00 57,5% 100.000,00 50%
4 300.000,00 55% 200.000,00 45%
5 500.000,00 51% 250.000,00 40%
6 750.000,00 47.33% 250.000,00 35%
7 1.000.000,00 44.25% 500.000,00 30%
8 1.500.000,00 39.50% 500.000,00 25%
9 2.000.000,00 35.88% 500.000,00 20%
10 2.500.000,00 32,70% 500.000,00 10%
11 3.000.000,00 28.92%  EN ENDAVANT 0%

 

Els coeficients no seran d’aplicació quan sigui d’aplicació, entre d’altres, la reducció per transmissió d’activitat econòmica, o de participacions per entitats. La reducció per habitatge habitual del causant no comporta la pérdua dels coeficients.

8.- Coeficients multiplicadors per parentiu.

Patrimoni previ inferior a 500.000 euros

Grau de parentiu
Grups I i II Grup III Grup IV
1 1,5882 2

Patrimoni previ entre 500.001 i 2.000.000 d’euros

Grau de parentiu
Grups I i II Grup III Grup IV
1,10 1,5882 2

Patrimoni previ de 2.000.001 a 4.000.000 d’euros

Grau de parentiu
Grups I i II Grup III Grup IV
1,15 1,5882 2

Patrimoni previ superior a 4.000.001 d’euros

Grau de parentiu
Grups I i II Grup III Grup IV
1,20 1,5882 2

 

Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es