Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

¿Podemos ayudarle?

Puede contactar con nosotros en el siguiente email o teléfono:
info@gco.es / 93 418 56 47

CONTACTAR

Derecho separación de socios

Desde l’ú de gener del 2017 ha tornat a entrar en vigor l’art. 348 bis de la llei de Societats de Capital, que estableix el dret de separació del soci de societats no cotitzades, en aquells casos en els que la societat no reparteixi com a dividend al menys un terç dels beneficis obtinguts, sempre que es donguin una serie de  requisits o circumstancies especificades legalment.

1.- El dret de separació es podrà exercitar a partir del cinquè exercici des de la inscripció de la Societat en el Registre Mercantil.
El dret es pot exercitar encara que s’haguessin repartit dividends en exercicis anteriors, donat que la norma no ho condiciona al no repartiment de dividends durant un nombre determinat d’exercicis seguits.

2.- Que el soci hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials.
El requisit es compleix sempre que el soci voti en contra a la proposta formulada, si no inclou el repartiment del dividend mínim establert.

3.- Que la junta no acordi la distribució del dividend mínim establert en al menys, un terç dels beneficis propis de l’explotació del objecte social obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles.
En relació amb el concepte “beneficio propio de la explotación del objeto social”, te d’entendres que queden exclosos els beneficis extraordinaris o atípics, considerant que tenen caràcter d’extraordinaris els ingressos que no procedeixin de l’activitat típica de l’empresa, però a més han de tenir una quantia significativa i no ser recurrents.

4.- El soci haurà d’exercir el dret de separació en el termini d’un mes des de la celebració de la junta general ordinària.
La comunicació a la societat haurà de fer-se per escrit, essent a efectes probatoris recomanable fer-ho a través d’un mitja que permeti prova fefaent de la recepció i el contingut.

 

Para mayor información de esta página dirigirse a acasas@gco.es