Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Incentivos para PYMES

QUE ES CONSIDERA PYME

Els empresaris (que no determinin el seu rendiment en mòduls) i professionals Persones Físiques i les Societats amb activitat econòmica (exclou les patrimonials) amb xifra neta de negocis en el període impositiu immediat anterior, inferior a 10.000.000 d’euros (no s’exclourà fins passats els tres exercicis posteriors a la superació del limit) llevat per les de nova creació que es referirà al propi període.
En queden excloses les entitats patrimonials.

La xifra de negocis es computarà globalment sobre el total de Societats:

 • Perteneixe’ns a un grup de Societats vinculades per una relació de domini, directe o indirecte, en el sentit regulat per l’article 42 del Codi de Comerç, és a dir quan es
  • Posseeixi la majoria dels drets de vot.
  • Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
  • Pugui disposar en virtut d’acords celebrats amb altres socis, de la majoria dels drets de vot.
  • Hagi nomenat exclusivament amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
 • Perteneixents a socis persones físiques què soles o conjuntament amb altres persones físiques unides per vincle de parentiu en línia directe o colateral, consanguínia o per afinitat fins el segon grau inclusiu, es trobin en algun dels casos de la lletra anterior com a grup de Societats.

ELS BENEFICIS ADICIONALS DELS QUE GAUDEIX UNA PYME SON

 • De llibertat d’amortització, per els elements adquirits de l’immobilitzat material que siguin nous afectes a activitats econòmiques, fins la quantia de multiplicar per 120.000,00 euros, l’increment (amb dos decimals) de la mitjana de plantilla efectuat durant els 24 mesos següents a la data d’inici del període impositiu en el que els béns entren en funcionament, respecte a la mitjana dels dotze mesos anteriors, i l’increment es mantingui durant 24 mesos mes. S’inclouen les adquisicions en lloguers financers, sempre que s’exerceixi l’opció de compra.
 • D’amortització accelerada, per els elements de l’immobilitzat material nou i immaterial afectes a activitats econòmiques, multiplicant per 2 els coeficients lineals màxims oficials.
 • Admissió com a despesa per possibles incobrables, addicionalment a la dotació individualitzada general, de fins el 1% del saldo de deutors (exclosos els que hagin estan dotats de forma individualitzada) existents a la conclusió del període impositiu, com a provisió per insolvències.
 • Increment de la despesa deduïble per l’amortització dels béns adquirits en leasing, del doble que amb caràcter general s’aplica a totes les Societats, al triple del coeficient lineal màxim d’amortització, segons taules oficials.
 • Aplicació d’un tipus de gravamen reduït en l’Impost sobre Societats.
 • una deducció del 10% dels beneficis (5% en micropymes) que es reinverteixin en immobilitzat material i inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques. Incompatible amb la llibertat d’amortització.

La base de la deducció es el resultat de multiplicar els beneficis obtinguts objecte d’inversió (abans de l’Impost sobre Societats BAI), pel següent coeficient amb dos decimals:

.  Beneficis sense rendes bonificades, reduïdes per coeficients, exemptes o deducció per doble imposició / beneficis.

El termini per realitzar la inversió està compres entre l’any d’obtenció dels beneficis i els dos següents i s’exigeix mantenir-la en funcionament durant cinc anys, salvat vida útil inferior o pèrdua.
Ha de dotar-se una reserva indisponible mentre es mantingui la inversió, per import de la base de deducció.
Tots els imports i detalls anteriors hauran de fer-se constar en la Memòria dels Comptes Anuals com requisit formal.

 • Reserva de nivelació de bases imponibles.- Es podrà minorar la base imposable en un 10% amb el límit d’un milió d’euros, que servirà per compensar les pèrdues dels cinc anys immediats i posteriors i si no és compensen, s’integrarà el romanent en l’últim període. Cal dotar una reserva per l’import minorat, que serà indisponible fins que s’incorpori la reducció a la base imposable. Compatible amb la nova reserva de capitalització.

 

Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es