Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Impost turístic

Amb la llei 5/2012 publicada el 23/03/2012, la Generalitat es va crear aquest nou impost d’aplicació des del 01 de novembre de 2012. S´han introduït modificacions a les lleis 5/2017 de 28 de març i  5/2020 de 29 d´abril.

–  A qui afecta l´impost?

A tot el que faci estades amb pernocta en establiments turístics (contribuent), incloent expressament:

a)Els establiments hotelers, els apartaments turístics, els càmpings i els establiments de turisme rural.
b)Els albergs de joventut.
c)Els habitatges d’ús turístic.
d)Les àrees de pernoctació destinades a albergs mòbils.
e)El lloguer d’embarcacions de creuer turístic (conegudes com charters) amb l’única finalitat d’esbarjo, i amb estança a bord superior a dues nits, amarrada en un port marítim.
f)Qualsevol altre que s’estableixi per llei.

– Qui es el responsable de recaptar-lo i ingressar-lo a la Generalitat?

L’establiment que presti el servei ha de cobrar al client l’impost, d’acord amb els següents imports per dia d’estança, amb un màxim de 7 estances continuades en un mateix establiment. Des de 1 d’abril de 2017, es va obrir la porta a que les diferents plataformes (Airbnb, etc) poguin actuar com assistents en la recaptació. Aquestes plataformes es podran encarregar de recaptar e ingressar la taxa en nom del contribuent quan així s’hagi acordat. Cal l’autorització expressa per part del titular del servei turístic a la plataforma.

TARIFA ESPECIAL BARCELONA RESTA CATALUNYA
5 Estrelles, gran luxe. 5,00€ 2,25€/ 3,5€ a 2021 2,25 €/ 3€ a 2021
4 Estrelles i 4 Superior 3,50€ 1,10€/ 1,7€ a 2021 0,90 €/ 1,2€ a 2021
Habitatge us turístic 2,25 €/2,25€ a 2021 0,90 €/1€ a 2021
Resta Establiments 2,50 € 0,65 €/ 1€ a 2021 0,45 €/0.6€ a 2021
Embarcació de Creuer: 12 Hores o menys 0,65 €/ 1€ a 2021 0,00 €/1€ a 2021
Embarcació de Creuer: +12Hores 2,25 €/ 3€ a 2021 2,25 €/3€ a 2021

 

El màxim de 7 estances es per establiment, per tant si esta 14 dies en un establiment pagarà solament 7 estances, però si ho fa en dos establiments diferents pagarà per cada establiment.

La Llei 5/2020 de 29 d´abril obre la porta a que l´Ajuntament de Barcelona estableixi un recàrrec addicional a les tarifes indicades de fins a 4 euros (art. 34 bis). Aquest recàrrec es va aprovar en la Ordenança Fiscal 2.2 del Ajuntament de Barcelona, en la qual es va fixar un import de 3,25 euros per estada, per dies o fraccions, amb independència de la tipologia i característiques de l’establiment.

No obstant, es va incloure una disposició transitòria per a que aquest increment es produeixi de forma progressiva: Al 2021 el recàrrec és de 0,75 euros, al 2022 de 1,75 euros i al 2023 de 2,75 euros.

 

– Com es recapta ?

1.- Mitjançant inclusió en la factura, en concepte separat, formant part de la base de l’IVA.
2.-Es merita a l’entrada, per tant un client que contracti pernocta del 30/10/12 al 02/11/12, no haurà de pagar l’impost.
3.- Es exigible a la sortida, dins la factura.
4.- Estan exemptes les estades subvencionades per programes socials d’una administració pública de la Unió Europea (ej: INSERSO i es justificarà suficientment amb copia de la reserva o factura de l’entitat promotora del programa social) i els menors de 17 anys (menors d’edat a partir de 14/03/2015). (caldrà guardar copia del DNI, passaport, llibre de família o documents equivalents i si son menors de 14 anys suficient la declaració responsable de l’acompanyant).
5.- Son responsables solidaris del deute els intermediaris en la contractació, que cobren del contribuent (qui fa l’estança) i paguen a l’establiment que presta el servei.
6.- Els creuers turístics, calculen com estada, els períodes de temps amarrats a un port que sigui de trànsit.  No es considera el port d’embarcament ni el de destinació.

– Com es liquida ?

Semestralment, en el dia 20 del mes següent de cada semestre. 1er semestre «Campanya estiu» Abril a Setembre. 2on semestre. «Campanya hivern» Octubre a Març.

Per a liquidar l´impost i, en el seu cas, el recàrrec aprovat pel Ajuntament de Barcelona, s´han aprovat uns nous models d´autoliquidació (920, 940 i 950).

 

Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es