Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Impost turístic

Amb la llei 5/2012 publicada el 23/03/2012, la Generalitat va crear aquest nou impost d’aplicació des del 01 de novembre de 2012. La llei 5/2017 de 28 de març de 2017 n’ha fet alguna modificació

–  A qui afecta ?

A tot el que faci estades amb pernocta en establiments turístics (contribuent), incloent expressament:

a)Els establiments hotelers, els apartaments turístics, els càmpings i els establiments de turisme rural.
b)Els albergs de joventut.
c)Els habitatges d’ús turístic.
d)Les àrees de pernoctació destinades a albergs mòbils.
e)El lloguer d’embarcacions de creuer turístic (conegudes com charters) amb l’única finalitat d’esbarjo, i amb estança a bord superior a dues nits, amarrada en un port marítim.
f)Qualsevol altre que s’estableixi per llei.

– Qui es el responsable de recaptar-lo i ingressar-lo a la Generalitat ?

L’establiment que presti el servei ha de cobrar al client l’impost, d’acord amb els següents imports per dia d’estança, amb un màxim de 7 estances continuades en un mateix establiment. Des de 1 d’abril de 2017, s’ha obert la porta a que les diferents plataformes (Airbnb, etc) poguin actuar com assitents en la recaptació. Aquestes plataformes es podran ecarregar de recaptar e ingressar la taxa en nom del contribuent quan així s’hagi acordat. Cal l’autorització expresa per part del titular del servei turístic a la plataforma:

TARIFA ESPECIAL BARCELONA RESTA CATALUNYA
5 Estrelles, gran luxe. 5,00€ 2,25€/ 3,5€ a 2021 2,25 €/ 3€ a 2021
4 Estrelles i 4 Superior 3,50€ 1,10€/ 1,7€ a 2021 0,90 €/ 1,2€ a 2021
Habitatge us turístic 2,25 €/ 2€ a 2021 0,90 €/1€ a 2021
Resta Establiments 2,50 € 0,65 €/ 1€ a 2021 0,45 €/0.6€ a 2021
Embarcació de Creuer: 12 Hores o menys 0,65 €/ 1€ a 2021 0,00 €/1€ a 2021
Embarcació de Creuer: +12Hores 2,25 €/ 3€ a 2021 2,25 €/3€ a 2021

El màxim de 7 estances es per establiment, per tant si esta 14 dies en un establiment pagarà solament 7 estances, però si ho fa en dos establiments diferents pagarà per cada establiment.

– Com es recapta ?

1.- Mitjançant inclusió en la factura, en concepte separat, formant part de la base de l’IVA.
2.-Es merita a l’entrada, per tant un client que contracti pernocta del 30/10/12 al 02/11/12, no haurà de pagar l’impost.
3.- Es exigible a la sortida, dins la factura.
4.- Estan exemptes les estades subvencionades per programes socials d’una administració pública de la Unió Europea (ej: INSERSO i es justificarà suficientment amb copia de la reserva o factura de l’entitat promotora del programa social) i els menors de 17 anys (menors d’edat a partir de 14/03/2015). (caldrà guardar copia del DNI, passaport, llibre de família o documents equivalents i si son menors de 14 anys suficient la declaració responsable de l’acompanyant).
5.- Son responsables solidaris del deute els intermediaris en la contractació, que cobren del contribuent (qui fa l’estança) i paguen a l’establiment que presta el servei.
6.- Els creuers turístics, calculen com estada, els períodes de temps amarrats a un port que sigui de trànsit.  No es considera el port d’embarcament ni el de destinació.

– Com es liquida ?

Semestralment, en el dia 20 del mes següent de cada semestre. 1er semestre «Campanya estiu» Abril a Setembre. 2on semestre. «Campanya hivern» Octubre a Març. Excepcionalment, a 2020 es liquidarà els dos semestre en el mes d’octubre de 2020

 

Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es