Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Impost Actius NO productius de Persones Jurídiques

Ja al 2017, per la Llei 6/2017 del 9 de maig, es va crear per la Generalitat de Catalunya l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, que va quedar cautelarment suspès a l’interposar l’Estat espanyol recurs d’inconstitucionalitat, el qual ha estat desestimat per sentencia de 28 de febrer de 2019 i per tant exigible. Això fa que excepcionalment aquest any s’hagi de liquidar pels tres exercicis de vigència, es a dir 2017, 2018 i 2019, evidentment sense recàrrecs

Es tracta de gravar els següents bens de Societats catalanes, sempre que NO es considerin productius:

  1. a) Béns immobles que estiguin situats a Catalunya.
  2. b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
  3. c) Embarcacions de lleure.
  4. d) Aeronaus.
  5. e) Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
  6. f) Joies.

S’entén que els actius NO són productius si es cedeixen, tant gratuïtament com per preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats participades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, d’acord amb el que disposa la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Queden excloses les cessions de bens retribuïdes a preu de mercat, sempre que els usuaris treballin de manera efectiva a la societat i percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió.

En qualsevol cas NO es consideren actius no productius els que estan destinats a l’exercici d’una activitat econòmica, o que s’hagin adquirit per un preu que no supera l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d’activitats econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any de l’adquisició com en els últims deu anys anteriors

La base de tributació és la suma del valor cadastral dels bens immobles, i del valor de mercat per a la resta d’actius, sobre la que s’aplica la següent escala:

Base liquidable
fins a (euros)
Quota íntegra
(euros)
Resta base liquidable
fins a (euros)
Tipus aplicable
(%)

0,00

0,00 167.129,45 0,210

167.129,45

350,97 167.123,43

0,315

334.252,88

877,41 334.246,87

0,525

668.499,75

2.632,21 668.500,00

0,945

1.336.999,75

8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01

27.199,58 2.673.999,02

1,785

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03

2,205

10.695.996,06 192.853,82 En endavant

2,750

 

Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre actius no productius i a efectuar-ne l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació. L’autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s’ha de presentar i ingressar entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

Para mayor información de esta página dirigirse a falcaraz@gco.es