Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Donacions

L´import sobre el qual es calcula l´impost és el valor net dels béns i drets adquirits, entès com el seu valor real minorat en l’import de les càrregues i deutes deduïbles.

En la base imposable de l’impost sobre successions i donacions es poden aplicar determinades reduccions. Destaquem per ser freqüent la que afecta a la donació d´immoble destinat a constituir el primer habitatge habitual. També és aplicable a la donació d´imports destinats a l’adquisició del primer habitatge habitual, sempre que la persona donatària adquireixi l’immoble en el termini màxim de tres mesos.

Es pot aplicar una reducció del 95% del valor de l’import donat, amb una reducció màxima de 60.000 euros, límit que es fixa en 120.000 per als donataris amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, quan es compleixen els requisits següents:

  1. a) La donació s’ha de formalitzar en escriptura pública (s’ha d´indicar que es destinarà a habitatge habitual de la persona donatària).
  2. b) La persona donatària ha de ser descendent de la persona donant, i no pot tenir més de 36 anys, llevat que tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  3. c) La base imposable total de la darrera declaració de l’IRPF presentada per la persona donatària no pot ser superior, restant-ne els mínims personal i familiar, a 36.000 euros, o 120.000 si la persona donatària té una discapacitat igual o superior al 65%.

Altres reduccions importants són:

– Per l’adquisició d’elements patrimonials afectes a una empresa individual o activitat professional i per l’adquisició de participacions en entitats. Si es compleixen determinats requisits la reducció aplicable seria del 95%.

– Per la donació de diners per constituir o adquirir una empresa o negoci o participacions en entitats, amb domicili social i fiscal a Catalunya. Si la donació es realitza a un descendent menor de 41 anys amb un patrimoni no superior a 30.000 euros, i es formalitza en escriptura pública, la reducció aplicable és del 95% de l’import donat, fins a un màxim de 125.000 euros (o 250.000 si el donatari té una discapacitat igual o superior al 33%).

– Per l’adquisició de béns del patrimoni històric espanyol o català, per part del cònjuge o descendent, per import del 95% del seu valor.

– Per aportacions a patrimonis protegits de discapacitats, per import del 90% de l’import que excedeix la quantitat màxima que té la consideració de rendiment del treball.

– A partir de l’1 de maig de 2020 es va incloure una reducció del 95% aplicable a les donacions fetes per entitats sense finalitat de lucre si compleixen determinats requisits.

És important destacar que si ens els últims tres anys s´han fet donacions a la mateixa persona es deu fer servir el seu import a efectes de calcular el tipus mitjà aplicable a l´última donació.

En les donacions a favor de contribuents del grups I i II la tarifa s’obté de resultes d’aplicar a la base liquidable l’escala següent:

 

BASE LIQUIDABLE QUOTA ÍNTEGRA RESTA TIPUS (%)
0.00 0,00 200.000,00 5
200.000,00 10.000,00 600.000,00 7
600.000,00 38.000,00 En endavant 9

 

Per poder aplicar aquesta tarifa, la donació s’ha d’haver formalitzat en escriptura pública en el termini d’un mes a comptar de la data de lliurament del bé.

Per a fets imposables produïts a partir de l’1 de maig de 2020, aquesta tarifa no és aplicable als negocis jurídics a què fa referència la lletra e de l’article 12 del Reial decret 1629/1991 (assegurances de vida).

A partir de l’1 de maig de 2020 s´han d´aplicar els coeficients multiplicadors que corresponguin en funció del patrimoni preexistent del contribuent i del grup que correspongui:

PATRIMONI PREEXISTENT GRUPS I i II GRUP III GRUP IV
FINS 500.000 1,0000 1,5882 2,0000
De 500.000,01 a 2.000.000,00 1,1000 1,5882 2,0000
De 2.000.000,01 a 4.000.000,00 1,1500 1,5882 2,0000
Més de 4.000.000 1,2000 1,5882 2,0000

Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es