Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Dietas de empleados

S’exceptuen de gravamen les dietes que les empreses satisfacin al seu personal per al desenvolupament de la feina.

Per desplaçaments

  • En transport públic.- La despesa que es justifiqui.
  • En cotxe propi.- Justificant la realitat del desplaçament, a 0,19.-€ km. A mes autopistes i pàrkings.

Per manutenció (restaurants, etc….) a municipi diferent del lloc de treball i residència pròpia

  • Amb pernocta.- 53,34.-€ diaris a Espanya i 91,35.- € diaris a l’estranger.
  • Sense pernocta.- 26,67.-€ diaris a Espanya i 48,08.-€ diaris a l’estranger

Per estança en establiments hotelers per pernoctar, l’import exacte que es justifiqui, sense limitació. Els conductors de vehicles dedicats al transport per carretera, no necessiten justificació 15 € diaris en territori nacional i 25 € per desplaçament a l’estranger.

Notes comuns

  • L’excés que es satisfaci sobre aquestes quantitats estan subjectes i per tant sotmesos a retenció.
  • El pagador haurà d’acreditar el dia i lloc del desplaçament, així com la raó o motiu.
  • Les despeses per manutenció i estança no son deduïbles si l’estança es continuada i superior a 9 mesos.

Regles especials

  • Empleats destinats a l’estranger. Queda exempt l’excés de retribució sobre la que obtindrien de treballar a Espanya.
  • Empleats amb relació laboral especial de caràcter depenent a qui l’empresa no li satisfà les despeses, podrà deduirse exclusivament dels ingressos (amb justificació de la realitat del desplaçament) els mateixos conceptes de desplaçaments i manutenció sense pernocta, però mai les despeses d’estança.
  • Per trasllat del centre de treball, que obligui a un canvi de residència del treballador, totes les despeses familiars que li comporti.

 

Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es