Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Desgravaciones en el IRPF

REDUCCIONS EN LA BASE:

Inici d’activitats económiques.
Els contribuents que inicien l’exercici d’una activitat económica i determinin el rendiment net en estimació directa, podrán reduir en un 20% el rendiment net positiu en el primer període impositiu en que aquest sigui positiu i en el següent, sense que la cuantía dels rendiments sobre els que s’aplica la reducció pugui superar els 100.000 euros anuals. S’entendrá que s’inicia una activitat si no s’ha exercit cap en l’any anterior a l’inici, sense considerar aquelles que s’haguessin realitzat sense obtindre resultats.
No será d’aplicació la reducció en el període en que més del 50% dels ingressos procedeixin d’una persona o entitat de la que el contribuent hagués obtingut rendiments del treball en l’any anterior a la data d’inici de l’activitat.

 

Aportacions a Plans de Pensions i d’altres sistemes de previsió social.
Passaran a reduir la Base Imposable de l’Impost:

 • Les aportacions efectuades a Plans de Pensions.
 • Les aportacions a Mutualitats de previsió social per cobrir les contingències que preveu l’article 8.6 de la llei de la Seguretat Social, efectuades per professionals integrats o no en algun regim de la Seguretat Social.
 • Primes satisfetes a Plans de previsió assegurats.
 • Aportacions i constribucions a plans de previsió social empresarial.
 • Primes satisfetes a asseguradores privades que cubreixin exclusivament el risc de dependencia severa o gran dependencia, tant del prenedor com en favor de parents en línia directa o colateral fins al tercer grau, conyuge i persones que tinguessin a càrrec la tutela.

Límits.

 • Pel conjunt d’aportacions a Plans de Pensions, Mutualitats de previsió social, Plans de previsió assegurats, Plans de previsió social empresarial i assegurances de dependencia, la menor de les dues quantitas següents:
  • El 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  • 2.000,00 Euros anuals. Aquets límit s’incrementarà a 8000 euros, sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials.
 • Els excesos no deduits podràn traslladarse als 5 exercicis posteriors.Les aportacions màximes s’incrementen en dos casos:1.- Aportacions de persones amb minusvàlua superior al 65%, minusvàlua psíquica superior al 33%, o incapacitat declarada judicialment, fins a 24.250,00.- Euros.
  2.- Aportacions realitzades en favor de persones amb minusvàlua per familiars fins a 10.000,00.- Euros, si en el conjunt d’ambdues no es supera els 24.250,00.- Euros. (sense límits percentuals).

Es pot deduir addicionalment en la Base del aportant, les aportacions de fins a 1.000,00.-  Euros que faci en favor del cònjuge que obtingui rendiments inferiors a 8.000,00.- Euros anuals.

En cap cas les reduccions poden comportar Bases Imposables negatives.

 

Aportació a Partits Polítics.

Es podrà realitzar un reducció d’un 20% de la quota íntegra, amb un límit de 600 euros.

 

Adquisició o rehabilitació de vivenda habitual. (Solament per vivendes adquirides abans del 31/12/2012)

Poden aplicar-se un 15% (7,5% estatal + 7,5% CCatalana) de deducció en la quota per adquisició, rehabilitació, construcció o ampliació d’habitatge i per quantitats dipositades en Comptes habitatge, fins a un límit de 9.040,00 euros anual.

Per adquisicions realitzades abans del 01/01/2011, existeix un règim trànsitori, en els següents termes:

 1. Menors de 32 anys amb l’import de la base imposable menys mínim personal i familiar inferior a 30.000.-Eu, o haver estat en l’atur la meitat de l’any, o tenir minusvàlua igual o superior al 65%, o formar part d’una unitat familiar amb almenys un fill
  1. Adquisició: el 16,50% (7,5% estatal+ 9,00%C.Catalana)de les quantitats satisfetes fins el límit de 9.040,00.- Euros anuals.
  2. Rehabilitació: el 9,0% (7,5% estatal+ 1,5% Catalana) de les quantitats satisfetes fins el límit de 9.040,00.- Euros anuals.
 2. Resta de contribuents que no compleixen els requisits anteriors
  1. Adquisició: el 13,50% (7,5% estatal+6,00%C.Catalana) de les quantitats satisfetes fins el límit de 9.040,00.- Euros anuals.
  2. Rehabilitació: el 9,0% (7,5% estatal+ 1,5%C.Catalana) de les quantitats satisfetes fins el límit de 9.040,00.- Euros anuals.

Definició:Es vivenda habitual aquella en la que es resideixi continuadament durant tres anys i s’utilitzi en el termini màxim de 12 mesos des de l’adquisició o acabament de les obres.

Existeix addicionalment una deducció amb limitacions sobre les obres d’adequació de les vivendes de minusvàlids, siguin de propietat o llogades.

Altres conceptes de inversió:

 • Les aportacions a Comptes Vivenda però exclusivament per l’adquisició de la primera vivenda habitual. S’exigeix l’aplicació en el termini màxim de 4 anys, sino caduca.
 • L’ampliació de superfície habitable coberta de forma permanent.
 • Les quantitats satisfetes per a la construcció, sempre que l’obra s’acabi abans de quatre anys. Si s’enderrerarisin per suspensió de pagaments o fallida del constructor (causes no imputables al contribuent), s’atorguen quatre anys més. Es podrà ampliar aquest termini per l’Administració, prèvia sol·licitud en els 30 dies següents a l’incompliment del termini (silenci en tres mesos s’entén desestimada).
 • Els garatges, jardins, piscines, instal·lacions deportives i d’altres annexes adquirits conjuntament amb la vivenda. Les plaçes de garatges es limiten a un màxim de dues.
 • En el suposits de nulitat, separació o divorci matrimonial, l’adquisició de la part de vivenda habitual, que corresponia a l’altre cònjuge, sempre que matingui la condició de habitual per als fills comuns i el progenitor en quina companyía quedin.
 • Les quantitats satisfetes per rehabilitació, entenent:
  • Les que així hagin estat classificades conforme al RD 1713/2010.
  • Les obres de consolidació i tractament d’estructures, façanes, sostres y similars en que el cost de rehabilitació, excedeixi del 25% del preu d’adquisició (sense tenir en compte el valor del sol/terreny) si ha estat adquirida en els dos darrers anys o del valor de mercat de la vivenda a l’hora de rehabilitar-lo.

Limitacions:

 1. No es pot gaudir de la deducció per una nova vivenda habitual, en tant la inversió no superi les quantitats invertides en les anteriors vivendes habituals.
 2. En tots els casos és requisit necessari que el patrimoni global augmenti com a mínim amb l’import de la inversió, o dit d’un altre manera, que la inversió es faci amb estalvis de l’exercici. La pretensió de la norma no és desgravar per l’adquisició de la vivenda, sinó ajudar amb desgravacions l’esforç estalviador necessari per adquirir-la.

 

Lloguer de vivenda habitual. ( Deducció Estatal eliminada a partir del 2015).

Es podrá deduir de la quota el 10,05% del lloguer satisfet, amb les següents límits:

 • 9.040 € si la base imposable es igual o inferior a 17.707,20 €
 • 9.040 € menys (Base imposable -17.707,20) * 1,4125, per bases superiors a 17.707,20 € i màxim de 24.107,20 €

Deducció Catalana adicional.- Es podrà deduir de la quota el 10% del lloguer satisfet, fins al límit de 300.-Eu anuals o 600.-Eu en declaració conjunta, si es compleix:

 • Que sigui menor o igual a 32 anys, o hagi estat en l’atur la meitat de l’any, o tingui minusvàlua igual o superior al 65%, o sigui vidu/vídua major de 65 anys
 • Que la base imposable no sigui superior a 20.000.- Eu anuals o 30.000 en declaracio conjunta.
 • Que el lloguer satisfet excedeixi del 10% dels seus rendiments nets.

El límit s’augmenta a 600.-Eu si és família nombrosa amb els requisits dels dos darrers punts anteriors.

 

Préstecs per estudis universitaris ( Deducció Autonòmica ).

Els contribuents poden deduir-se l’import dels interessos pagats per préstecs concedits a través de l’Agencia de gestió d’ajuda universitària i investigació per al finançament d’estudis universitaris de tercer cicle.

Naixement o adopció ( Deducció Autonòmica ).

Deducció de 150€ en la declaració individual de cada progenitor (300€ en total en cas de declaració conjunta).

Viduïtat ( Deducció Autonòmica ).

Deducció de 150€ en l´exercici en que es produeixi la viduïtat i en els dos següents.

Obligació de presentar la declaració per tindre més d´un pagador ( Deducció Autonòmica ).

Els contribuents obligats a declarar per tindre més d´un pagador de rendiments de treball poden aplicar un deducció en la quota íntegra autonòmica pel import que resulti de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferencia sigui positiva.

 

Donatius. (Deducció Nacional i/o Autonòmica).

 • 80% fins a 150 euros de donació, l’exces al 35% o al 40% si en els dos anys anteriors es van realitzar donacions a una mateixa entitat per import igual o superior a l’exercici anterior. (Premi a la fidelitat). La base de la deducció no pot superar el 10% de la base liquidable.
 • Deducció autonòmica del 15% per donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana o occitana, i del 25% per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica. Cada una d´aquestes dues deduccions te com a límit el 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Deducció autonòmica del 15% per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i la custodia del territori, amb el límit del 5% de la quota íntegra autonòmica.

 

Deduccions catalanes per inversions en empreses.

La Comunitat Catalana, te una deducció per quantitats invertides en empreses, en dos nivells:

A.- Nomenada Angel Inversor, del 30% en la quota autonomica de l’IRPF, per les adquisicions d’accions, fins el límit de 6.000,00€,  tant en constitució de Societats com en ampliacions de capital.

Subjecte a les següents condicions:

a) La participació assolida computada juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ésser superior al 35% del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

b) L’entitat en què s’ha de materialitzar la inversió ha de complir els requisits següents:

 1. Tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima laboral o societat limitada laboral.
 2. Tenir el domicili social i fiscal a Catalunya.
 3. Desenvolupar una activitat econòmica, que no pot ser com a principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, (d’acord amb el que disposa l’article 4.8.dos.a de la Llei de l’Estat 19/1991, del 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni).
 4. Comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, i donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social.
 5. En el cas que la inversió s’hagi fet mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil ha d’haver esta constituïda en els tres anys anteriors a la data d’aquesta ampliació.
 6. El volum de facturació anual de la Societat no pot superar 1 milió d’euros.

c) El contribuent pot formar part del consell d’administració, però en cap cas pot dur a terme funcions executives. Tampoc pot mantenir una relació laboral amb l’entitat.

d) Les adquisicións s’han de formalitzar en escriptura pública, especificant la identitat dels inversors i l’import de la inversió respectiva.

e) Les participacions adquirides s’han de mantenir en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys.

f) Els requisits dels apartats 2.b).2, 2.b).3 i 2.b).4, i el límit màxim de participació del 40% s’han de complir durant un període mínim de tres anys.

La deducció es fixa en un 50% de les quantitats invertides amb un límit de 12.000 euros en el cas de societats creades o participades per universitats o centres d’investigació.

 

Deduccions españoles per inversions en empreses.

Se crea una deducción del 30% sobre el importe de la adquisición de acciones o participaciones en empresas de nueva creación, con una base máxima de 60.000 € anuales. (Incompatible con la deducció autonómica per inversió en empreses y con la cuenta ahorro empresa)

Requisitos:
a) Las acciones o participaciones deberan adquirirse en el momento de la constitución o mediante una ampliación de capital efectuada en los tres años siguientes y permanecer en el patrimonio del adquiriente entre 3 y 12 años.
b) La participación directa o indirecta, junto con la familia hasta segundo grado, no podra superar el 40%
c) Que la actividad no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad.
d) Tener forma jurídica de SA, SL, SAL o SLL y no cotizar en ningún mercado organizado.
e) Ejercer una actividad económica, con medios personales y materiales, sin que quepa en ningún caso la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
f) Los fondos propios no podrán superar los 400.000 € al inicio del período en que se adquieran las participaciones/acciones.

La aplicación de la deducción por inversión en empresas de nueva creación, requerirá que el patrimonio del contribuyente haya aumentado en el importe de la inversión.

Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es