Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Deducción por inversiones empresariales

DEDUCCIONS PER INVERSIONS EN ACTIVITATS EMPRESARIALS

Aplicable a totes les Societats Mercantils i Persones Físiques que desenvolupen alguna activitat econòmica, empresarial i/o professional.

PERCENTATGE DE DEDUCCIÓ

MODALITAT

2017 2018 2019 2020 2021
I + D 25% 25% 25% 25% 25% sobre les despeses del període
42% 42% 42% 42% 42% sobre les despeses del període que excedeixin de la mitja de les efectuades en els dos darrers anys.
17% 17% 17% 17% 17% sobre les despeses per contractació de personal tècnic
8% 8% 8% 8% 8% sobre les inversions d’immobilitzat material i immaterial afectes exclusivament a activitats d’I+D
Innovació Tecnològica 12% 12% 12% 12%/15%/50% 12%/15%/50% sobre la resta de despeses.
Prod. cinematogràfiques 20%/18% 20%/18% 20%/18% 30%/25% 30%/25%  –
Despeses execució produccions cinematogràfiques extranjeres 20% 20% 20% 30%/25% 30%/25%
Espectáculos en vivo Espectaculo 20% 20% 20% 20% 20%
Ocupació minusvàlids  SI  SI SI

SI

SI 9.000,00.-€ per home/any
Reinversió de beneficis extraordinaris 12% 12% 12% 12%  12%
Ajuda a emprenedors per contractes laborals indefinits SI SI SI SI SI 3.000,00 € en quota
Beneficis reinvertits en immobilitzat 10-5%  10-5% 10-5%
Donatius

 

Límits

Totes aquestes deduccions, excepte pel que fa a la Reinversió de beneficis extraordinaris que no te límit, no podran excedir del 25% de la quota íntegra, minorada en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions, o del 50% si la deducció per R+D o IT supera el 10% de la quota íntegra.

Per als períodes impositius iniciats a partir del 1/1/2021, el límit del 50% també és aplicable a les inversions en produccions cinematogràfiques, series audiovisuals i espectacles en viu d´arts escèniques i musicals si es supera el 10% de la quota íntegra.

Totes les quantitats que excedeixin d’aquests límits i per tant no deduïdes, podran aplicar-se amb iguals límits, en els quince anys següents, o divuit anys per les deduccions en R+D i Innovació Tecnològica i Foment de les Tecnologies de la Informació i comunicació.

Les Entitats de nova creació o que sanegin pèrdues d’exercicis anteriors mitjançant l’aportació de nous recursos, podran diferir el còmput, dintre del període de prescripció, fins el primer exercici amb resultats positius.

En exercicis iniciats a partir del 01/01/2013, s’estableix una nova opció de càlcul per aplicar la deducció per Recerca i Desenvolupament i Innovació tecnològica. Podrà aplicar-se tota la deducció generada sense límit de la quota integra de l’impost, si be amb una taxa de descompte del 20% de l’import inicialment previst de deducció. L’import per innovació tecnològica no podrà excedir del milió d’euros i per investigació i desenvolupament de 3 milions.
En cas d’insuficiència de quota, podrà sol.licitar-se la devolució de l’excés.
Requisits:
a) Que transcorri al menys 1 any des de la finalització del període impositiu en el que es va generar la deducció, sense que hagi estat objecte d’aplicació.
b) Que la plantilla mitja total o alternativament l’adscrita a les activitats de I+D+i no es vegi reduïda des de el final del període impositiu en que es va generar la deducció fins la finalització del termini a que es refereix la lletra c) següent.
c) Que es destini un import equivalent a la deducció practicada a despeses de I+D+i o immobilitzat afecte a les activitats, excepte immobles, en els 24 mesos següents a la finalització de l’exercici aplicat.
d) Que l’entitat hagi obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l’activitat de I+D+i o un acord de valoració previ de les despeses i inversions aplicades.

Addicionalment: Si les despeses en R+D superen el 10% del volumen de negocis, la deducció pot excloures del límit i aplicarse o abonarse amb descompte del 20% en el primer Impost de Societats que es presenti despres d’un any desde el final de l’exercici en que es va generar la deducció, fins a 2 milions d’euros.

Ordre de deducció

 • Deduccions pendents d’exercicis anteriors per ordre cronològic, amb el seu límit independent global del 35%.
 • Deduccions del propi exercici fins el seu límit del 25% o 50%.

Requisits

 • Els elements patrimonials en que es materialitzin les inversions han de restar en funcionament durant cinc anys o tres anys si son bens mobles o per la vida útil si fora inferior.

Definicions

ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT (I+D)

 • És investigació «… la indagación original y planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico o tecnológico…», i desenvolupament , «… la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.»
 • Expressament considera la llei:
  • La materialització del resultat de la investigació, en un plànol, esquema o disseny.
  • Creació d’un primer prototip, no comercialitzable.
  • Projectes pilot o de demostració, no utilitzables comercial o industrialment.
  • Creació de mostraris per al llançament de nous productes.
  • Creació de software avançat, entenent-lo com aquell que suposa un progrés científic per que desenvolupa nous teoremes i algoritmes, o crea nous sistemes operatius o llenguatges nous.
  • Creació de software destinat a facilitar a les persones discapacitades l’accés als serveis de la societat de la informació.
 • No és necessari activar-los.
 • S’inclou el disseny i elaboració de mostraris per al llançament de nous productes. S’exclouen els consistents en «…cambios periódicos o de temporada en el diseño de materiales o productos ya existentes…».
 • Si es reben subvencions per aquesta finalitat, es minoraran les despeses en el 65% per l’obtenció de la base de càlcul de la deducció. (s’aplica el 100% a partir del 2015)
 • S’exigeix la materialització dels resultats de la investigació, o dels nous productes, en un plànol, esquema o disseny, així com la creació d’un primer prototip no comercialitzable i dels projectes de demostració inicial. A més, per si mateixos no han de poder ser objecte de venda amb finalitats comercials o utilitzar-se en aplicacions industrials.
 • Pot sol·licitar-se de l’administració una valoració prèvia amb caràcter vinculant.
 • Es compatible amb la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

 • Defineix»Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o procesos de producción, o de mejoras sustanciales, tecnológicamente significativas, de los ya existentes.»
 • Expressament considera la llei:
  • La materialització del resultat de la innovació, en un plànol, esquema o diseny.
  • Creació d’un primer prototip, no comercialitzable.
  • Projectes pilot o de demostració, no utilitzables comercial o industrialment.
  • El diagnòstic tecnològic orientat a solucions tecnològiques avançades realitzades per Universitats i Organismes Públics de R+D i I.T. reconeguts.
 • Inclou:
  • Projectes encarregats a Universitats, Organismes Públics d’Investigació o Centres d’Investigació i Tecnologia reconeguts.
  • Disseny industrial i ingeniería de processos de producció, que inclouran la concepció i elaboració de plànols, dibuixos i suports destinats a definir els elements descriptius, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i utilització d’un producte.
  • Adquisició de tecnologia avançada (amb el límit de 1.000.000.-€ anuals) en forma de patents, llicències, know-how i dissenys.
  • Obtenció de certificats ISO 9000, sense incloure les despeses corresponents a la implantació de les normes.
  • Per exercicis iniciats a partir del 20/11/2005, s’inclou la confecció de mostraris tèxtils.
  • Per exercicis iniciats a partir del 01/01/2015, s’inclou els projectes de demostració inicial relacionats amb l’animació i videojocs.
 • Algunes limitacions:
  • No es consideraran les que no impliquin una novetat, especialment els esforços rutinaris de millora de la qualitat, estudis de mercat, els canvis estètics, d’adaptació a clients o a temporades.
  • Poden encarregar-se feines per R+D i Innovació tecnològica a l’estranger, si no superen el 25% de l’import total i l’activitat principal es desenvolupa a Espanya.
 • Pot sol·licitar-se de l’administració una valoració prèvia amb caràcter vinculant.
 • Les subvencions que es percebin amb aquesta finalitat, minoraran les despeses en el 65% per l’obtenció de la base de càlcul de la deducció.
 • El percentatge de deducció s´incrementa per a exercicis iniciats al 2020 i 2021 en determinades activitats relacionades amb l´industria de l´automoció:
  • Per PYMES (Rgto UE/651/2014 annex I) s´incrementa fins al 50% per a despeses de projectes iniciats a partir del 25/06/2020.
  • Per a la resta s´incrementa fins al 15% sempre que col·laboren amb una PYME, i que aquesta última assumeixi com a mínim el 30% de les despeses del projecte (base de la deducció).
 • Aquest increment te un límit de 7,5 milions d´euros per projecte i, en conjunt amb la resta de ajudes, no pot superar el 50% del cost del projecte. Aquest últim límit conjunt serà d´un 15% si no es una PYME.

 

PRODUCCIONS CINEMATOGRÀFIQUES O AUDIOVISUALS ESPANYOLES I EDICIÓ DE LLIBRES

 • La base de deducció és la inversió en intangible, més despeses de promoció fins al límit del 40% del cost de producció.
 • A partir del 2015 s’eleva al 20% pel primer milió i queda en el 18% la resta fins a 3 milions de deducció i no pot superar amb la resta d’ajudes el 50% del cost de producció.
 • Al menys el 50% de les despeses de producció han de fer-se en territori espanyol. Addicionalment poden deduirse el 15% de les despeses en territori espanyol, de produccions internacionals.
 • Han de permetre la confecció d’un suport físic, previ a la producció industrial seriada. Requisits imprescindibles: 1.- Obtenir certificat de nacionalitat. 2.- Dipositar copia nova a la Filmoteca espanyola.
 • La quantia de la inversió finançada amb subvencions, minora la base de deducció.
 • Es incompatible amb qualsevol altre incentiu fiscal a la inversió.

 

CREACIÓ D’OCUPACIÓ AMB TREBALLADORS MINUSVÀLIDS

Només es computaren pel càlcul de l’increment del promig de plantilla els treballadors minusvàlids/any amb contracte indefinit que desenvolupin jornada completa.

Per exercicis iniciats a partir del 01/01/2013, s’augmenta la deducció de 6.000 a 9.000 € per cada persona/any d’increment del promig de minusvàlids amb discapacitat entre 33 i 65, i a 12.000 € si la discapacitat es superior al 65%.

 

REINVERSIÓ DE BENEFICIS EXTRAORDINARIS

 • Aplicable sobre les rendes positives obtingudes en la venda de elements patrimonials de l’immobilitzat de les empreses, tant material con immaterial, així com de l’alienació de participacions significatives en d’altres Societats (al menys 5%), a condició de que tinguin un any de possessió i es reinverteixi l’import total obtingut en la transmissió, en bens nous o vells però afectes a l’activitat econòmica.
 • Derogat a partir 01/01/2015, solament es aplicable quan les vendes hagin estat realitzades abans d’aquesta data.
 • Podrà deduirse en l’exercici en que es reinverteixi, l’import resultant del percentatge de deducció establert (entitats que no tributen al tipus general tenen percentatges inferiors) sobre el benefici gravat  com a conseqüència de la venda, sense que pugui donar peu a devolució.
 • La reinversió ha de fer-se entre l’any anterior a la entrega del element venut i els tres posteriors, salvat autoritzacions especials de la AEAT.
 • S’obliga a que formalment consti a la Memòria dels Comptes Anuals, la data i l’import de la renda acollida a reinversió.

 

AJUDA A EMPRENEDORS per contractar laboralment de forma indefinida.

1.- Els contractes d´ajuda als emprenedors es van derogar a partir del 1/1/2019, però s´ha establert un règim transitori per als contractes anteriors a aquesta data que compleixin els requisits detallats en els següents apartats.

2.- Per tots els contractes laborals indefinits i a jornada complerta, amb un període de proba màxim d’un any, que realitzin els emprenedors, entenent-se que ho son els que compleixen els tres requisits següents:

 • Que tinguin menys de 50 treballadors.
 • Que no hagin extinguit contractes en els sis mesos anteriors a la celebració del nou contracte per causes objectives declarades improcedents per sentencia judicial o acomiadament col.lectiu.
 • Que mantinguin el treballador contractat al menys tres anys.

Podràn deduir-se 3.000,00 euros de la quota del IS o IRPF, quan el primer contracte es faci amb un menor de 30 anys.

3.- Si contracten aturats beneficiaris de prestacio d’atur, tenen una deducció en la quota de l’IS o IRPF del 50% de la presdtació que el treballador tingués pendent de percebre, amb el límit de 12 mensualitats i

 • Que el treballador hagi rebut la prestació durant al menys 3 mesos.
 • Que el treballdor aporti un certificat de l’INEM amb l’import de la prestació pendent de percebre.

La deducció s’aplicarà en el període que finalitzi el període de prova. Es incompatible amb la deducció per lliure amortització amb creació d’ocupació aplicable a PIMES.

 

INVERSIO DE BENEFICIS EN IMMOBILITZAT
Persones físiques

S’estableix una deducció del 10% (o del 5% si s’aplica també la reducció per inici d’activitat o la reducció per manteniment o creació d’ocupació) dels beneficis que es reinverteixin en immobilitzat material i inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques. Incompatible amb la llibertat d’amortització. L’import de la deducció no podrà excedir de la suma de la quota íntegra estatal i autonómica del període impositiu en el que es van obtenir els rendiments.
El termini per realitzar l’inversió esta compres entre l’any d’obtenció dels beneficis i els dos següents i s’exigeix mantenir-la en funcionament durant cinc anys, salvat la vida útil sigui inferior o pèrdua.

Persones jurídiques

S’estableix per a les empreses de reduïda dimensió, amb manteniment de plantilla, una deducció del 10% dels beneficis (5% en micropymes) que es reinverteixin en immobilitzat material i inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques. Incompatible amb la llibertat d’amortització.

La base de la deducció es el resultat de multiplicar els beneficis obtinguts objecte d’inversió (abans de l’Impost sobre Societats BAI), pel següent coeficient amb dos decimals:
.  Beneficis sense rendes bonificades, reduïdes per coeficients, exemptes o deducció per doble imposició / beneficis

El termini per realitzar l’inversió està compres entre l’any d’obtenció dels beneficis i els dos següents i s’exigeix mantenir-la en funcionament durant cinc anys, salvat vida útil inferior o pèrdua.
Ha de dotar-se una reserva indisponible mentre es mantingui l’inversió, per import de la base de deducció.
Tots els imports i detalls anteriors hauran de fer-se constar en la Memòria dels Comptes Anuals com requisit formal.

Persones físiques

75%(50% transitòriament al 2015) fins a 150 euros de donació, l’exces al 30% (27,5% transitòriament al 2015), o al 35% (32,5% transitòriament al 2015) si en els dos anys anteriors es van realitzar donacions a una mateixa Entidad per import igual o superior a l’exercici anterior. (Premi a la fidelitat). La base de la deducció no pot superar el 10% de la base liquidable.

Persones jurídiques

Si en els dos períodes impositius inmediatament anteriors es van realitzar donacions a una mateixa Entitat per import igual o superior al perìode anterior, es deduirà el 40% del donatiu en la quota. (Transitòriament el 37,5% en el 2015).
Les quantitats no deduides per insuficiencia de quota pot aplicarse en els 10 anys posteriors.
L’import del donatiu no pot superar el 10% de la base imposable.
Existeixen tipus mes elevats de deduccó per donatius a les activitats prioritaries de mecenatge que anualment es defineixen en els pressupostos generals de l’Estat.

 

ESPECTACULOS EN VIVO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

Se introduce en 2015 una nueva deducción relacionada con la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Con las siguientes características:

 • La base de la deducción estará constituida por los costes directos de carácter artístico, técnico y promocional minorados derivados de la producción y exhibición de espectáculos en vivo, minorados por el importe de las subvenciones recibidas para su realización,
 • El importe de la deducción será del 20% de los costes directos de carácter artístico, técnico y promocional.
 • El importe de la deducción tiene un límite máximo de 500.000 euros por contribuyente y ejercicio y no podrá superar el 80% de los gastos incurridos. Las cantidades no deducidas pueden aplicarse en los 15 años siguientes.
 • La deducción está condicionada a la previa obtención de un certificado del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y a destinar, al menos, el 50% de los beneficios del ejercicio a la realización de actividades que dan derecho a esta deducción en el ejercicio y en los 4 años siguientes.

 

DESPESES D’EXECUCIÓ DE PRODUCCIONS EXTRANJERES

 • Dedueix el 15% de les despeses realitzades a territori espanyol, sempre que superin el milió d’euros, i amb el límit de 2,5 milions d’euros per cada producció.
 • La base de deducció no pot superar el 80% del cost total de la producció que com a mínim a de ser de 2 milions d’euros.
 • No li resulta aplicable el coeficient límit conjunt.
 • És incompatible amb qualsevol altre incentiu a la inversió.

Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es