Últimas noticias:

Áreas de asesoramiento

Successions

L’Impost sobre Successions i Donacions passa per ser un dels més controvertits de l’àmbit tributari. La tributació per aquest impost vindrà marcada pel valor dels béns donats en herència o en vida, pel parentiu del hereu o donatari respecte del causant o donant i/o pel tipus de bé donat. Sobre una base inicial marcada pel valor dels béns donats és podrà realitzar les següents reduccions (Destaquem les principals): En adquisicions per defunció del donant (Herències). 1.- Reduccions per parentiu (Import màxim que deixo sense tributar del valor del béns que rebo per raó del meu parentiu amb el difunt. Es acumulable a reduccions per altres conceptes com Vivenda habitual, minusvalía,etc…).
R. PARENTIU IMPORT
Cònyuge 100.000
Fills, Nets menors de 21 anys 100.000 + 12.000 (límit de 196.000 euros)
Fills 100.000
Néts 50.000
Avis, Pares 30.000
Nebots 8.000
  2.- Reducció per discapacitat. Depèn del grau de minusvalidesa. Si és igual o superior al 33% és de 275.000 euros. Igual o superior al 65% és de 650.000 euros. 3.- Reducció de 275.000 per aquells contribuents majors de 75 anys. Limitat al grup II. Es a dir, que siguin fills o nets del difunt. Incomptable amb la reducció pe discapacitat 4.-Reducció per Adquisició de Vivenda Habitual del causant. 95% del valor de la Vivenda amb el límit de 500.000 euros. S’entendrà per vivenda habitual el pis, traster i fins a dues places d’aparcament encara que aquestes no es compressin en el mateix acte, sempre que es trobin en el mateix complex urbanístic o edifici. Per poder gaudir d'aquesta reducció caldrà mantenir en el patrimoni personal del causahavent la vivenda habitual del causant durant un termini de 5 anys. La venta de la vivenda habitual del causant per part dels causahavents, no comportarà la pèrdua d'aquesta reducció en aquells casos en que els hereus destinin el 100% dels diners rebuts en la transmissió de la vivenda a la adquisició de la seva vivenda habitual o a l'amortització del préstec o crèdit hipotecari concedit al causahavent per a l'adquisició de la seva vivenda habitual. 5.- Reducció del 95% per adquisició de bens i drets afectes a una activitat econòmica i de la reducció del 95% per l'adquisició de participacions en entitats. Reducció limitada al cònjuge, parella de fet, al convivent en una relació de convivència d’ajuda mútua, al descendent, ascendent o al col·lateral fins al tercer grau del causant ja sigui per consanguinitat, per adopció o afinitat. També és aplicable per aquells causahavents que, a pesar de no tenir cap relació de parentiu amb el causant, puguin acreditar una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l'empresa o negoci professional del causant per un període mínim de 10 anys. Caldrà també acreditar que dins el termini de 10 anys, s'han tingut encomanades tasques de responsabilitat en la gestió o direcció de la empresa durant un mínim de 5 anys. 6.- Pels fets imposables meritats abans del  31 de desembre de 2015, s’amplia a 2 anys el termini d’ajornament, sense aportar garanties, d’aquelles herències que no tinguin efectiu dins els seus béns inventariables. 7.-Es manté la bonificació del 99% de la quota per al cònjuge, però s’introdueix una escala degressiva per a la resta de contribuents dels grups I i II (Fills, nets o pares).
BASE IMPOSABLE BONIFICACIO RESTA BASE IMPOSABLE BONIFICACIO MARGINAL
1 0,00 0% 100.000,00 99%
2 100.000,00 99% 100.000,00 97%
3 200.000,00 98% 100.000,00 95%
4 300.000,00 97% 200.000,00 90%
5 500.000,00 94,20% 250.000,00 80%
6 750.000,00 89,47% 250.000,00 70%
7 1.000.000,00 84,60% 500.000,00 60%
8 1.500.000,00 76,40% 500.000,00 50%
9 2.000.000,00 69,80% 500.000,00 40%
10 2.500.000,00 63,84% 500.000,00 25%
11 3.000.000,00 57,37%  EN ENDAVANT 20%
  Per al Grup II l'escala és la següent:
BASE IMPOSABLE BONIFICACIO RESTA BASE IMPOSABLE BONIFICACIO MARGINAL
1 0,00 0% 100.000,00 60%
2 100.000,00 60% 100.000,00 55%
3 200.000,00 57,5% 100.000,00 50%
4 300.000,00 55% 200.000,00 45%
5 500.000,00 51% 250.000,00 40%
6 750.000,00 47.33% 250.000,00 35%
7 1.000.000,00 44.25% 500.000,00 30%
8 1.500.000,00 39.50% 500.000,00 25%
9 2.000.000,00 35.88% 500.000,00 20%
10 2.500.000,00 32,70% 500.000,00 10%
11 3.000.000,00 28.92%  EN ENDAVANT 0%
  Els coeficients no seran d'aplicació quan sigui d’aplicació, entre d’altres, la reducció per transmissió d’activitat econòmica, o de participacions per entitats. La reducció per habitatge habitual del causant no comporta la pérdua dels coeficients. 8.- Coeficients multiplicadors per parentiu. Patrimoni previ inferior a 500.000 euros
Grau de parentiu
Grups I i II Grup III Grup IV
1 1,5882 2
Patrimoni previ entre 500.001 i 2.000.000 d'euros
Grau de parentiu
Grups I i II Grup III Grup IV
1,10 1,5882 2
Patrimoni previ de 2.000.001 a 4.000.000 d'euros
Grau de parentiu
Grups I i II Grup III Grup IV
1,15 1,5882 2
Patrimoni previ superior a 4.000.001 d'euros
Grau de parentiu
Grups I i II Grup III Grup IV
1,20 1,5882 2
  Para mayor información de esta pagina dirigirse a falcaraz@gco.es