Últimas noticias:

Novetats Renda 2018

Un any més ha arribat el moment de fer la declaració de la Renda. Enguany la campanya de 2018, ens porta les següents novetats:

NOVETATS DE GESTIÓ:

1.- Canvis en les formes de presentació.

El present serà el primer any en el que no hi haurà opció a presentar la declaració en paper. Com es podrà presentar?

 • Via Internet- RENTA WEB
 • A través App.
 • Per telèfon.
 • Presencialment a les oficines de la AEAT (Amb cita prèvia)

Tot i desaparèixer la presentació en paper, hi haurà la opció de, un cop fet la presentació, imprimir un document de pagament/devolució i fer el pagament de forma física en qualsevol entitat col·laboradora (Banc).

Aquesta any hisenda ja NO enviarà els esborranys a casa.

NOVETATS NORMATIVES:

 1. S’incrementa a 12.643 euros el límit per sota del qual estan exempts de retenció els rendiments del treball quan vénen de més d’un pagador. Per a 2019 serà de 14.000 euros.
 2. Les prestacions per maternitat/paternitat percebudes del INSS són exemptes i no cal declarar-les. L’exempció s’estén als rendiments rebuts pels empleats públics durant els permisos per parts. Tindran dret a tenir les rentes exemptes amb el mateix límit que les prestacions del INSS.
 3. S’incrementa la quantitat exempta dels premis de determinades loteries i apostes de l’estat (10.000 euros pels sortejos celebrats a partir del 5 de juliol de 2018) i la dels xecs restaurants (Que puja a 11 euros diaris).
 4. Destacar que hisenda cada cop disposa de més informació relativa als lloguers turístics. El 2018 és el primer exercici en que les plataformes e intermediaris (Airbnb, etc..) han informat d’aquesta activitat. Es per tant important tributar correctament aquests lloguers. Sobre aquests lloguers no és aplicable la reducció del 60%.  
 5. Els treballadors autònoms podran deduir dels ingressos obtinguts les despeses de manutenció directament vinculats al desenvolupament de la seva activitat amb el límit màxim dels imports fixats a la normativa de l’impost per a les dietes exemptes (26,67€ sense pernoctació i 53,34 euros amb pernoctació)
 6. Possibilitat a deduir una part de les despeses per subministraments en base als metres quadrats destinats a l’activitat (Aigua, llum, gas, internet,..). S’aplicarà el 30% a la proporció de metres quadrats.
 7. S’incrementa en 1000€ addicionals la deducció per maternitat per tal de cobrir les despeses per guarderies i escoles infantils. No es pot cobrar per avançat.
 8. Increment de 50.000 a 60.000 euros de la base màxima i del 20% al 30% en la deducció per a inversió en empreses noves o de recent creació.

Per últim, destacar que:

 • El termini final de presentació de les declaracions per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni és el 1 de Juliol 2019.
 • Quan l’import de les declaracions resulti a ingressar i es vulgui optar a la seva domiciliació, la data límit serà el 26 de juny de 2019

Desenvolupat el 26/04/2019 per Francesc Alcaraz

GABINET CASAS OBON, S.L.P. –Assessors d’Empreses

¿Podemos ayudarle?

Puede contactar con nosotros en el siguiente email o teléfono:
info@gco.es / 93 418 56 47

CONTACTAR